La línia de masses per a la Reconstitució del PC

El punt de partida és l'avantguarda, tal com aquí l'hem definit en la primera fase de la Revolució o etapa de Reconstitució. La seva primera comesa - ja que es tracta del que la defineix en primera instància com a avantguarda - és el de fer-se valedora i portadora de la ideologia. En aquest sentit, com ja ha quedat ressenyat, cal agafar l'ideologia en tots els seus desenvolupaments; però, a més, cal entendre que no es tracta d'una concepció del món més, sinó de la cosmovisió més avançada, precisament, perquè no tracta "d'interpretar el món" d'una manera nova, sinó de "transformar-lo". L'avantguarda ideològica, llavors, ha d'anar formant-se en els principis de la ideologia - en cas contrari no es diferenciaria de les masses més avançades de la classe i ella mateixa es transformaria en massa - , però també ha d'anar fonent aquests principis amb l'objecte de transformació revolucionària, ha d'anar traduint els principis ideològics en Línia política revolucionària, ha de saber aplicar les premisses i els objectius de la teoria revolucionària a la realitat pràctica de la Revolució, ha de saber donar resposta a les tasques particulars i pràctiques que aquesta imposa, ha de saber trobar l'estratègia i la tàctica adequades per aconseguir aquells objectius, ha de saber calibrar l'estat de les seves premisses necessàries, etc.

La Línia política és el "primer pas per la pràctica" de la ideologia i, en aquest sentit, el primer gran element de la línia de masses de la política de l'avantguarda, perquè transforma en un discurs polític i revolucionari les condicions reals en que es troben les masses de la classe en general. Si el membre de l'avantguarda, en formar-se i educar-se en l'ideologia, es forma com a propagandista i, com deia Lenin, "tribú popular" per a difondre-la, consistint en això la base o l'embrió de tota futura política per a les masses (línia de masses), la Línia és el primer pas cap endavant de la línia de masses de la política de l'avantguarda, perquè és el millor mitjà a través del qual aquesta pot acostar-se a les masses avançades, que poden veure que, efectivament, el Comunisme planteja l'arrel profunda dels problemes que li preocupen i dóna una resposta a la seva solució.

Però això és encara insuficient. L'experiència del Moviment Comunista Internacional ensenya que no n'hi ha prou amb proclamar només una política justa, sinó que és necessari que sigui compresa per les masses. Per a això, és necessari que la Línia política es tradueixi en Programa , és a dir, que contingui no sols l'explicació i la solució generals dels problemes candents de les masses, sinó també la forma i el mode de resoldre'ls mitjançant la Dictadura del Proletariat i del Socialisme.

Això pressuposa que l'avantguarda s'ha fos fins a tal punt amb les masses de la classe que ha aconseguit traduir les seves reivindicacions immediates en reivindicacions revolucionàries. En aquest moment, la línia de masses revolucionària aconsegueix el seu desenvolupament màxim en la Reconstitució; en aquest moment culmina la Reconstitució mateixa.

La forma que adopten la Línia i el Programa és la de Tesis polítiques; però això és només la forma. El seu contingut és la línia de masses que aplica i desenvolupa l'avantguarda com a element fonamental d'unió amb les masses. De fet, la Línia i el Programa expressen dos estadis diferents en el desenvolupament de la línia política de masses. La Línia indica el primer acostament de la ideologia a l'estat de les masses de la classe, la seva difusió en forma de propaganda, el seu primer contacte amb les masses avançades. El Programa, en canvi, significa l'assimilació de la Línia per part de certs sectors d'aquestes masses avançades, agitació, per mitjà d'ells, entre les grans masses dirigida per l'avantguarda; és a dir, el treball quotidià, braç a braç, de l'avantguarda entre les masses per a atraure definitivament al seu sector avançat i traduir la ideologia i la política revolucionàries a les necessitats de les masses.

La fusió de l'avantguarda entesa i organitzada com a avantguarda ideològica amb les masses avançades de la classe es tradueix en PC, o sigui, en moviment revolucionari organitzat, en capacitat, per part de l'avantguarda, d'influir o de fer-se sentir entre les grans masses de la classe. En aquest punt, s'obra la possibilitat que totes o la majoria d'aquestes masses s'organitzin a la manera revolucionària i es posin darrere del seu Partit. Ha arribat el moment d'obrir una nova etapa en la Revolució.

El Programa significa la culminació de la Reconstitució perquè, amb ell, la ideologia es vincula amb les masses de la forma més estreta i concreta possible, i perquè, per arribar a ell, l'avantguarda ha hagut de trobar un llenguatge amb què expressar les reivindicacions immediates de les masses, ha hagut de crear sòlids vincles amb elles i organitzar aquests vincles, ha hagut, en definitiva, de crear PC.

El PC, així reconstituït, existeix com a unitat entre l'avantguarda i les masses de la classe per mitjà del seu Programa, en el pla polític, i com a multitud d'organismes que serveixen com a corretja de transmissió de l'avantguarda cap a les masses, en el pla organitzatiu. El PC, així reconstituït, existeix com a organització capaç de dirigir-se a les masses i de dirigir-les i, per tant, com la seva avantguarda efectiva. Llavors, el PC pot encomanar-se la tasca de portar a tota la classe fins al Comunisme, i pot enfrontar, amb garanties d'èxit, les dificultats i els obstacles que entorpiran aquest camí tortuós però necessari i indefugible.